Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rakoncc/rakon.com.pl/classes/Blowfish.php on line 69
Regulamin - Rakon

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 . Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy PPO RAKON dostępny pod adresem internetowym www.rakon.com.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym" prowadzony jest przez „Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON", z siedzibą w Raciborzu, adres: 47-400 Racibórz, ul. J. von Eichendorffa 14, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026455 numer NIP: 6390002693, REGON: 000319374.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

 2. Regulamin określa:

a) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ,

b) zasady rejestracji w Sklepie Internetowym,

c) zasady oraz warunki zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu,

d) zasady dostarczania zamówionych Produktów do Klienta oraz zasady dokonywania płatności przez Klienta za zamówione Produkty,

e) uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do rezygnacji z zamówienia oraz odstąpienia od umowy,

f) zasady składania i warunki rozpatrywania reklamacji.

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa plików cookies,

- założenie konta, w celu składania zamówień w Sklepie Internetowym.

 1. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest powstrzymywać się od aktywności, które mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego w szczególności ingerowania w jakikolwiek sposób w zawartość Sklepu Internetowego, bądź jego elementy techniczne. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów, które są sprzeczne z jego przeznaczeniem, m.in. rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub reklamowej.

§2 . Definicje

 1. Dni robocze - oznacza okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Dostawa - oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Dostawcę, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktów określonych w złożonym zamówieniu.

 2. Dostawca - oznacza podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w zakresie Dostawy Produktów do Klienta.

 3. Formularz rejestracji - oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta Klienta (wstawić link).

 4. Formularz zamówienia - oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności (wstawić link).

 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych bądź innych wskazanych podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 6. Klient - oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być zawierane umowy na odległość, bądź z którym może zostać zawarta umowa sprzedaży, w szczególności Konsumenta oraz Przedsiębiorcę.

 7. Konsument - oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Konto - oznacza chronione Hasłem indywidualne Konto Klienta w Sklepie Internetowym, uruchomione na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu rejestracji przez Klienta, w którym gromadzone są jego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 9. Koszyk - oznacza element Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane do zakupu przez Klienta Produkty, a także dzięki któremu istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 10. Produkt - oznacza przedstawioną i dostępną w Sklepie Internetowym, bądź sprowadzaną na zamówienie Klienta, rzecz będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową która korzysta ze sklepu.

 12. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 13. Sklep Internetowy lub Sklep- oznacza stronę internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.rakon.com.pl za pośrednictwem której prowadzi on Sklep Internetowy.

 14. Sprzedawca - oznacza Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON", z siedzibą w Raciborzu, adres: 47-400 Racibórz, ul. J. von Eichendorffa 14, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026455 numer NIP: 6390002693, REGON: 000319374.

 15. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży produktu, zawieraną bądź zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

 16. Umowa zawarta na odległość - oznacza umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość funkcjonującego w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 17. Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów, bądź ze Sprzedawcą, przez które Klient zobowiązuje się do zapłacenia umówionej kwoty jako zapłaty za zamówione produkty.

 18. Asortyment - oznacza aktualnie dostępne w Sklepie Internetowym Produkty, które Klient może oglądać, dodawać do koszyka oraz zamawiać.

 19. Faktura VAT - dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron.

 20. Katalog produktów - zbiór wszystkich produktów chociażby potencjalnie oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym także Produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta.

§3 . Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON", 47-400 Racibórz, ul. J. von Eichendorffa 14,

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: odziez@rakon.com.pl

 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 4154443, 32 4153489

 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Raiffeisen Bank Polska SA, numer rachunku: 85175012370000000021402303

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

§4 . Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 1. Sprzedawcy przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, w tym do zdjęć, logotypów, wzorów oraz formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu. Wyłączeniu podlegają jedynie niektóre zdjęcia oraz logotypy, do których prawa przysługują podmiotom trzecim, a umieszczane są na Stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach prezentacji określonych Produktów.

 1. Sprzedawca w żadnym zakresie nie zezwala na wykorzystywanie zasobów Sklepu Internetowego oraz jego funkcji w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interesy Sprzedawcy.

 1. Wszelkie informacje umieszczane za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz tylko zaproszenie Klientów do składania propozycji zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania cen Produktów. Powyższe zastrzeżenie nie wpływa na zamówienie złożone przed datą wejścia zmiany ceny. Aktualizacja może dotyczyć również opisów produktów.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich jako ceny netto oraz brutto (tj. uwzględniają podatki, w tym podatek od towarów i usług-VAT), przy czym nie zawierają kosztów dostawy Produktu do Klienta.

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji ……. lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,

JavaScript i cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 70.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Edge w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

§5 . Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta umożliwia Klientowi:

- wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

- składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

- przeglądanie historii zamówień;

- dokonywania płatności za zamówienia;

- korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 1. W celu zakupu w Sklepie Internetowym niezbędne jest utworzenia Konta i podanie danych Klienta.

 2. W celu założenia Konta w Sklepie Internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu i Polityki Prywatności.

 3. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.

 4. Dokonanie rejestracji i założenie Konta w Sklepie Internetowym jest niezbędne do złożenia zamówienia.

 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez Stronę Internetową Sklepu przez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 6. Zakładając Konto w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i reprezentowanych przez siebie podmiotów.

 7. Utworzone poprzez rejestrację Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

§6 . Zasady składania Zamówień

 1. Klienta może składać Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W ciągu najbliższych dni roboczych, z zastrzeżeniem ograniczeń lub zakazów handlu wynikających z przepisów prawa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza dostępność Produktów z otrzymanego Zamówienia.

 1. Sprzedawca zastrzega, że w szczególnych wypadkach dostępność Produktów zamówionych przez Klienta bądź ich ilość może być ograniczona, o czym Klient jest natychmiastowo informowany przez Sprzedawcę.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

- zalogować się do Sklepu internetowego;

- wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia;

- podać adres dostawy;

- wybrać sposób wysyłki,

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

- potwierdzić zamówienie

§7 . Metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska,

 2. Przesyłka kurierska za pobraniem,

 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON", 47-400 Racibórz, ul. J. von Eichendorffa 14,

 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) Płatność przy odbiorze:

- w przypadku odbioru w siedzibie Sprzedawcy,

- w przypadku przesyłki kurierskiej za pobraniem,

2) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3) Płatność przelewem za pomocą systemu PayU

9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz warunki stosowania powyższych metod płatności znajdują się za stronie internetowej Sklepu w trakcie składanie Zamówienia. Ponadto, aktualnie warunki i zasady korzystania z płatności przelewem za pomocą systemu PayU prezentowane na stronie internetowej https://www.payu.pl

§8 . Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w Dniu Roboczym niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem, płatności za pomocą systemu PayU Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

  2. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru,

  3. płatności za pobraniem Klient obowiązany jest dokonać płatności Kurierowi w trakcie odbierania zamówionych Produktów.

 3. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w terminach wskazanych w §8 ust. 3 zamówienie zostaje anulowane, przez co rozumie się rozwiązanie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem § 8 ust. 6 Regulaminu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy wszystkich zamówionych produktów jest najdłuższy podany termin.

 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

3) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

4) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) ponosi Klient i są one wskazywane na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta pod adresem Sprzedawcy jest bezpłatny.

§9 . Modyfikacje i rezygnacja zamówienia

 1. Klient ma możliwość modyfikować zamówienie, a także zrezygnować z Zamówienia w całości, do momentu, kiedy wszystkie Produkty otrzymają status „skompletowane", tj. do momentu przygotowania do wysyłki. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z części lub całości zamówionych Produktów oraz modyfikacji adresu, na który zamówione Produkty mają zostać wysłane. W wypadku, gdy Płatność za zamówione Produkty została już przez Klienta dokonana, jej zwrot (w całości lub w części), zostanie dokonany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady zwrotu Płatności dokonanej są opisane w § 10 ust. 8 Regulaminu.

 2. Modyfikacji oraz rezygnacji z Zamówienia Klient może dokonać poprzez kontakt na adres e-mail Sprzedawcy odziez@rakon.com.pl

 1. W przypadku dokonania przez Klienta modyfikacji lub rezygnacji z zamówienia, otrzyma on potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§10 . Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 1. Konsument, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części dostawy.

 3. Konsument, który zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia dostarczonego Sprzedawcy, w szczególności wysłanego przesyłką pocztową, pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza znajdującego się pod linkiem (wstawić link). Ponadto, Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przy czym skorzystanie z powyższych wzorów formularzy nie jest obligatoryjne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument, który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany odesłać Produkt w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest w żaden sposób zobligowany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zwrotu, w tym także kosztów zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§11 . Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie Produkty nowe.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 1. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedawcy lub poprzez e-mail odziez@rakon.com.pl z dopiskiem „Reklamacja".

 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. (na adres siedziby Sprzedawcy 47-400 Racibórz, ul. J. von Eichendorffa 14)

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał on za uzasadnione. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 4. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odziez@rakon.com.pl

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer podany w § 3 Regulaminu

3) pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu

 1. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 2. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§12 . Gwarancja

Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Produktu przy czym, warunki i zasady udzielonej gwarancji zostaną wskazane w opisie Produktu oraz w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl .

3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach: http://www.katowice.wiih.gov.pl .

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr

8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§14 . Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe "Rakon" w Raciborzu. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane „RODO ").

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@rakon.com.pl lub Inspektor Ochrony Danych Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe "Rakon", ul. J. Von Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz.

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

1) w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży produktów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu;

2) w celu prowadzenia konta Klienta - podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu Sklepu;

3) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - podstawą przetwarzania danych jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy;

4) jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Klienta albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie - podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;

5) w celach marketingowych - na podany przez Klienta adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać będzie informacje o ofercie Sklepu - podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie produktów.

Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się z Administratorem,

6) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora -podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Klientów,

7) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw - podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a to ochrona praw i roszczeń Administratora.

 1. Podanie przez Klienta dane osobowe podczas dokonania zakupu są niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia powoduje brak możliwości wykonania przez Administratora umowy sprzedaży. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

 2. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z Administratorem przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta produktów, w tym odbioru płatność i dostarczenia produktów.

 3. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Administratorowi - jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania danych przez Klienta.

 4. Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§15 . Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin" pod adresem www…………………, oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.rakon.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.rakon.com.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu - o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w §5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta

 1. Sprzedawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, jednakże w przypadku umów zawieranych z Klientem będącym Przedsiębiorcą, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody w granicach rzeczywiście poniesionej straty przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Sprzedawca zastrzega, iż Regulamin nie uchyla oraz nie wyłącza zastosowania postanowień umów obecnie obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a oznaczonym Przedsiębiorcą, w szczególności dotyczących ewentualnych rabatów, upustów jemu przyznanych.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. jedn. Z dnia 9 marca 2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 683),

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem …..2019. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.