Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rakoncc/rakon.com.pl/classes/Blowfish.php on line 69
Ochrona danych - Rakon

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”.

Administrator i Inspektor ochrony danych:

Administratorem danych osobowych jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu z siedzibą pod adresem: Racibórz, 47-400, ul. J. Von Eichendorffa 14, zwane dalej „RAKON”.

W sprawach dotyczących ochrony danych mogą Państwo skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:

  • Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Krawiec
  • adres e-mail: iod@rakon.com.pl,
  • listownie na ww. adres Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Prosimy o zapoznanie się pozostała treścią informacji:

Informacja dla Kontrahentów RAKON (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych)

Cele, podstawy prawne gromadzenia i czas przetwarzania danych osobowych

Jeżeli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane te zostały zgromadzone z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych i publicznych, tj. stron internetowych, rejestrów publicznych.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

a)    dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwę podmiotu gospodarczego, NIP, REGON),

b)    dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu, nr faxu) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny),

c)     dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a)    zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy);

b)    archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);

c)     ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);

d)    weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;

e)    tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

Odbiorcy danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Państwa dane, ponieważ często jest to niezbędne do realizacji umowy, bądź spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

a)    firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,

b)    banki i instytucje płatnicze,

c)     biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,

d)    nabywcy wierzytelności,

e)    kancelarie prawne,

f)     urzędy skarbowe,

g)    podmioty działające w naszym imieniu, czyli podwykonawcy współpracujący z RAKON (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, windykacja należności),

h)    podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Prawa, które Państwu przysługują:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a)    prawo dostępu do danych osobowych,

b)    prawo do sprostowania danych,

c)     prawo do usunięcia danych,

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)    prawo do przeniesienia danych,

f)     prawo do wniesienia sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,

h)    prawo do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje – prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych na wskazany wyżej adres.

Pozostałe informacje

Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

Informacja dla Pracowników oraz Współpracowników Kontrahentów RAKON

Cele, podstawy prawne gromadzenia i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały udostępnione RAKON przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z RAKON umowy, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta RAKON umowy zawartej z nami (dalej jako „Umowa”).

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a)    dane identyfikujące (np. imię, nazwisko),

b)    dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu, nr faxu),

c)     dane dotyczące: zatrudnienia u Kontrahenta RAKON bądź współpracy z Kontrahentem RAKON (np. nazwa firmy, stanowisko), wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej oraz udziału w spółce cywilnej,

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a)   zawarcia i wykonania Umowy z Kontrahentem RAKON, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z kontrahentem);

b)   archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);

c)   ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);

d)   tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

Odbiorcy danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Państwa dane, ponieważ często jest to niezbędne do realizacji umowy, bądź spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

i)     firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,

j)     banki i instytucje płatnicze,

k)    biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,

l)     nabywcy wierzytelności,

m)   kancelarie prawne,

n)    urzędy skarbowe,

o)    podmioty działające w naszym imieniu, czyli podwykonawcy współpracujący z RAKON (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, windykacja należności),

p)    podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Prawa, które Państwu przysługują:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

i)     prawo dostępu do danych osobowych,

j)     prawo do sprostowania danych,

k)    prawo do usunięcia danych,

l)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

m)   prawo do przeniesienia danych,

n)    prawo do wniesienia sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

o)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,

p)    prawo do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje – prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych na wskazany wyżej adres.

Pozostałe informacje

Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

DODO

Informacja na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem  i zwalczaniem przestępczości jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu z siedzibą pod adresem: Racibórz, 47-400, ul. J. Von Eichendorffa 14, tel. 32 415 44 43, e-mail: sekretariat@rakon.com.pl, zwane dalej „RAKON”.
2.    W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
•    Inspektor ochrony danych: Grzegorz Krawiec
•    adres e-mail: iod@rakon.com.pl
•    listownie na ww. adres Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Dane osobowe przetwarzane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości posłużą w celu właściwej identyfikacji osoby, rozliczenia dokonywanych zakupów ze środków pozostających do dyspozycji w więziennym depozycie oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia przygotowania paczki - na podstawie art. 113a ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, przez czas realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
4.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych w PPO "Rakon" poprzez email iod@rakon.com.pl lub na wskazany wyżej adres Administratora.
W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
5.    Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi: informatycznej oraz prawnej oraz jednostki organizacyjne Służby Więziennej, a także banki i instytucje płatnicze przy realizacji i zwrotach płatności za paczki.
6.    Dane osobowe nie są przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.    W przypadkach, gdy nie przekazaliście Państwo swoich danych administratorowi bezpośrednio, źródłem pochodzenia danych są jednostki organizacyjne Służby Więziennej, zaś podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia na paczkę i dokonywanych zakupów.